Privacyverklaring

Privacyverklaring Ora et Labora
Ora et Labora wil u kwalitatief goede en veilige zorg verlenen. Veilige zorg heeft in brede zin betrekking op de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten, de persoonsgegevens van onze cliënten vallen hier ook onder.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, bankgegevens, burgerservicenummer, medische gegevens en uw zorgbehoefte.

Privacy
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet verplicht ons om maatregelen te nemen zodat uw recht op privacy niet geschonden wordt. Naast deze wet houden wij ons aan sectorspecifieke wetgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015).

Waarom wordt informatie over u verzameld?
Wij vragen van u persoonsgegevens wanneer u bij ons in zorg komt. Daarnaast kan het voorkomen dat wij gegevens ontvangen van CIZ, gemeente, huisarts of apotheek. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Een zorgovereenkomst af te sluiten, en deze uit te kunnen voeren.
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Omdat het in uw belang is, om uw veiligheid te waarborgen of om u van informatie te kunnen
  voorzien.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het verbeteren van de zorg, zoals het onderzoeken van incidenten of het afhandelen van klachten en verbeterwensen. Ook gebruiken wij de gegevens om de gemaakte kosten van de zorg te declareren.

Met wie delen wij gegevens?
Wij delen geen gegevens met derden, tenzij dit op grond van de wet wordt toegestaan en noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan dagvaardingen of gerechtelijke bevelen en handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen. Indien wij gegevens uitwisselen voor andere doeleinden dan vragen wij in alle gevallen eerst om toestemming. Voorbeelden zijn:

 • Toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor onderzoek.
 • Om uw kamernummer te delen met bezoekers.

Hoe lang wordt uw informatie bewaard?
Gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, we houden ons hierbij per soort gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder ziet u een overzicht:

 • Cliëntdossier, de bewaartermijn is 15 jaar na de datum uit zorg of zoveel langer als nodig is
 • BOPZ-gegevens, de bewaartermijn is 5 jaar na beëindiging of zoveel langer als nodig om
  goede zorg te bieden

Niet-medische gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Vertrouwelijkheid
De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Daarom zijn de systemen waarmee wij werken op een goede manier beveiligd en gaan wij zeer vertrouwelijk met uw gegevens om. Dit betekent dat niet iedereen uw gegevens in kan zien, alleen onze eigen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling. Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
In het kader van de privacywetgeving heeft u een aantal rechten, deze rechten staan hieronder beschreven. U kunt uw recht uitoefenen door dit kenbaar te maken bij een wijkverpleegkundige, een regieverpleegkundige of bij de functionaris gegevensbescherming. Hierbij zult u moeten aantonen dat u bent wie u zegt te zijn en daarom vragen wij om een identiteitsbewijs. Wij doen ons uiterste best om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen, als dat niet lukt, ontvangt u binnen één maand daar bericht over.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Wij verstrekken geen gegevens via de telefoon of per
onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. Inzage door een naaste staan wij
uitsluitend toe indien het om een wettelijke vertegenwoordiger of schriftelijk gemachtigde gaat.

Recht op wijzigen, aanvullen en verwijderen
Wij vinden het van belang dat uw gegevens juist zijn. Indien u van mening bent dat de gegevens onjuist of onvolledig geregistreerd zijn, kunt u een verzoek indienen tot wijzigen of aanvullen. Ook kunt u een verzoek indienen om de gegevens te laten verwijderen. Wij zullen dat verzoek beoordelen. Wij vernietigen geen gegevens met een aantoonbaar belang voor iemand anders dan u zelf en vernietigen geen gegevens indien dit strijdig is met wet- en regelgeving.

Recht op uitwisseling
U heeft het recht op uw eigen aangeleverde gegevens. Wij kunnen u de gegevens verstrekken in een word document. Gegevens die niet direct of indirect door u verstrekt zijn, bijvoorbeeld conclusies, diagnoses of behandelplannen van de behandelende arts of verpleegkundige, mogen wij niet aanleveren.

Vragen?
Wij willen u duidelijk en compleet informeren over uw privacy en kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft. Vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u stellen aan de functionaris gegevensbescherming door te mailen aan info@ora-et- labora.nl of per brief aan ons adres:

Ora et Labora t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Scheepshellingstraat 79
9665KB Oude Pekela

Ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bespreken met de functionaris gegevensbescherming, het is hierbij onze wens om er samen met u uit te komen. Lukt dit niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en datum
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd te vinden op onze website, www.oraetlabora.nl. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 24-05-2018.